Nákupní a reklamační řád

Kupující je před prvním použitím zakoupeného produktu povinen si prostudovat záruční podmínky včetně návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet dnem  převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Pokud bylo po převzetí zboží zjištěno jeho poškození, kupující bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu dodavatele
  • poštou na adresu dodavatele
  • telefonicky
  • osobním doručením

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo výměnu dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ani reklamovat.

Právo spotřebitele při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a napožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Kupující nemá nárok na úhradu cestovních nákladů spojených s reklamačním řízením.

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez údání důvodů a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Na podnikatelské subjekty se odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s výše uvedeným zákonem nevztahuje.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “